Všeobecné obchodní podmínky portálu ANIONT

Verze platná od 1. 11. 2018

 

Portál ANIONT (animation online theatre) umístěný na adrese aniont.com (dále jen „ANIONT“) provozuje Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Vinohrady, 101 00 Praha, IČ: 228 13 861, zapsané ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 21281 (dále též jen jako „spolek“), a jeho prostřednictvím umožňuje přístup k vybraným animovaným filmům.

Přečtěte si tyto Všeobecné obchodní podmínky portálu ANIONT (dále jen „podmínky“) pečlivě, protože obsahují důležité informace týkající se vašich práv a povinností.

 

1. Registrovaní uživatelé, předplatné, jednorázový poplatek, platba a fakturace

 

Staňte se registrovaným uživatelem

Můžete se bezplatně zaregistrovat jako uživatel portálu ANIONT (dále jen "uživatel"), a to ať již samostatně, nebo v souvislosti objednávkou konkrétního placeného obsahu na tomto portále. Výhodou registrace, která je vždy dobrovolná (založená na vašem souhlasu) a můžete ji kdykoliv zrušit, je, že budete mít uložené přístupové údaje k portálu ANIONT, budeme mít přístup k nejrůznějším statistikám užívání portálu ANIONT z vaší strany (například historie nákupů a plateb za přehrávání filmů, historie navštívených filmů) a budete mít přístup k novinkám ze světa filmu, které vám náš spolek bude pravidelně zasílat. Chcete-li se stát uživatelem, odešlete nám prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře své jméno a příjmení, svou e-mailovou adresu spolu a vámi vytvořené heslo. V této souvislosti berete na vědomí, že jste odpovědný za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů k vašemu účtu i vlastního obsahu tohoto účtu, jakož i za omezení přístupu k vašemu počítači.

 

Předplatné

Chcete-li filmy na ANIONT sledovat za nejlepší ceny, pořiďte si předplatné (kompletní ceník viz článek 7 těchto podmínek). Máte na výběr z varianty měsíčního nebo ročního předplatného. Zvolené předplatné služby ANIONT – ať již měsíční nebo roční – bude automaticky obnovováno (tj. každý kalendářní měsíc u měsíčního předplatného, nebo každých dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců u ročního předplatného), dokud předplatné nezrušíte. Předplatné můžete kdykoliv zrušit, a s to účinností ke konci aktuálního, již započatého období, pro které předplatné dosud trvá. Neposkytujeme peněžité ani jiné náhrady za nevyužívání nebo zrušení předplatného. Zrušení předplatného můžete realizovat buď ve vašem účtu PayPal (pokud platíte předplatné tímto způsobem) nebo na Vašem profilu na portále ANIONT, prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“. Předplatné pro ANIONT můžete dále dát někomu darem coby dárkové předplatné – v takovém případě vám na základě uhrazení ceny předplatného bude vygenerován speciální elektronický kód, který zašlete obdarovanému na jeho e-mail; po aktivaci kódu začne běžet předplatné; tento dárkový kód musí být aktivován nejpozději do 30 dní od zakoupení, poté nárok na předplatné bez jakékoliv náhrady bez dalšího zaniká.

 

Jednorázový poplatek

Chcete-li se podívat jen na jednotlivý film nebo filmy v rámci katalogu ANIONT, nemusíte si zřizovat předplatné, ale postačí uhrazení odpovídajícího jednorázového poplatku (kompletní ceník viz článek 7 těchto podmínek).

 

Platba a fakturace

Platba předplatného i jednorázových poplatků probíhá buď skrze váš účet PayPal nebo prostřednictvím vaší platební karty. Platební metodu volíte vždy v průběhu objednávky.

Potvrzením objednávky odpovídající služby (zpoplatněné předplatným nebo jednorázovým poplatkem) nám dáváte oprávnění účtovat vám poplatek dle aktuálního ceníku (viz článek 7).

Faktura za zvolené předplatné vám bude vystavena vždy na začátku období, jehož se předplatné týká. Vyhrazujeme si právo na změnu načasování naší fakturace, zejména v případě technických překážek s realizací platby nebo s ohledem na jiné objektivní okolnosti. Splatnost jednotlivých faktur činí 30 dní ode dne jejich vystavení.

Všechny platby za služby ANIONT jsou nevratné a za pouze částečně využívané období předplatného vám nebude poskytnuta žádná náhrada. V případě zrušení předplatného však budete nadále mít přístup ke službě až do konce aktuálního období, které máte předplaceno.

Informace o způsobu platby můžete upravit ve svém profilu na ANIONT.

 

2. Důvěrnost a aktuálnost informací

Uživatel by neměl nikomu sdělit heslo ke svému účtu nebo profilu na ANIONT ani odhalit podrobnosti platební metody (např. poslední čtyři číslice své kreditní nebo debetní karty) spojené s využíváním služeb ANIONT. Uživatel je odpovědný za aktualizaci a zachování pravdivosti a přesnosti informací, které poskytuje spolku a které se týkají využívání služeb ANIONT.

 

3. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí zákony České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě vzniku jakéhokoliv sporu týkajícího se těchto podmínek, bude takový spor rozhodován českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla spolku.

 

4. Použití předložených informací

Spolek je oprávněn používat jakékoli komentáře, informace, nápady, koncepty, recenze, techniky nebo jakýkoli jiný materiál obsažený v jakékoliv komunikaci, kterou nám můžete zaslat, včetně odpovědí na dotazníky nebo prostřednictvím příspěvků na portále ANIONT pro jakýkoli účel, včetně, nikoli však výhradně, vývoje, výroby a marketingu produktů a vytváření, úpravy nebo zdokonalení služeb ANIONT, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu či jinou kompenzaci pro původce takových informací.

 

5. Zákaznická podpora

Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, můžete se obrátit na náš tým podpory zákazníků na adrese aniont@anifilm.cz

 

6. Další podmínky

Oprávnění ke zhlédnutí filmu

Berete na vědomí, že filmy, které jsou vám zpřístupněny na portále ANIONT (ať již zdarma nebo na základě uhrazení odpovídajícího předplatného či jednorázového poplatku) jsou určeny pouze vaši osobní potřebu a současně nikoli za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Pokud v rozporu s touto skutečností – a bez opatření si odpovídající licence u majitelů práv (za situace, kdy se na vás nevztahuje některá ze zákonných výjimek) – film budete užívat nad rámec vaší osobní potřeby a/nebo pro dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu, jste plně odpovědní za jakoukoliv újmu i další právní následky, které tím způsobíte.

 

Zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním portálu ANIONT jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů na portálu ANIONT, s nímž je možno se seznámit zde

 

Propagační kódy

Jakýkoli propagační kód nebo nabídka poskytovaná spolkem v souvislosti s portálem ANIONT nemůže být použita ve spojení s jakýmkoli jiným propagačním kódem nebo nabídkou, minulou nebo současnou.


7. Ceník, změna ceníku a těchto podmínek

Vyhrazujeme si právo upravovat v průběhu času ceny za naše služby nebo jejich součásti, jak a to na základě našeho výhradního uvážení. V případě zamýšlené změny cen předplatného oproti aktuálnímu ceníku (viz článek 7), vám – jste-li předplatitelem – bude taková změna sdělena s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu, kterou jste nám za tímto účelem dali k dispozici. V případě, že s touto změnou nebudete souhlasit, můžete do okamžiku, než odpovídající změna ceníku vstoupí v účinnost, zrušit obnovení předplatného pro další období, a to buď ve vašem účtu PayPal (pokud platíte předplatné tímto způsobem) nebo na Vašem profilu na portále ANIONT, prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“; pokud tak neučiníte, platí, že s provedenou změnou ceníku souhlasíte a tato se na vás bude od okamžiku své účinnosti vztahovat.

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího písemného upozornění na základě vlastního uvážení spolku a tyto změny se vztahují na veškeré transakce uskutečněné po zveřejnění těchto změn. Nicméně v případě, že jste registrovaným uživatelem ANIONT a/nebo hradíte předplatné v souladu s těmito podmínkami, bude vám zamýšlená změna podmínek sdělena s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu, kterou jste nám za tímto účelem dali k dispozici. V případě, že se změnou podmínek nebudete souhlasit, můžete nám do okamžiku, než odpovídající změna podmínek vstoupí v účinnost, oznámit ukončení odpovídajícího právního vztahu ke spolku založeného na základě dosavadní verze podmínek na adrese aniont@anifilm.cz; pokud tak neučiníte, platí, že s provedenou změnou podmínek souhlasíte a tato se na vás bude od okamžiku své účinnosti vztahovat.

 

Ceník platný od 1. 11. 2018

Měsíční předplatné (neomezené sledování zpoplatněných filmů po dobu 30 dnů): 130,- Kč

Roční předplatné (neomezené sledování zpoplatněných filmů po dobu 365 dnů): 1300,- Kč

Jednorázový poplatek za shlédnutí filmu (neomezené sledování vybraného filmu po dobu 48 hodin): 52,- Kč

Všechny ceny obsahují dph, změna vyhrazena.